اعزام میهماندار

بخش تشریفات :

اعزام نیروی خانم و آقا جهت برگزاری جشن ها و مراسم های خانگی و اعیاد و مناسبت ها

عقد کنان،سفره،روضه،مراسم ترحیم و غیره با رزرو قبلی امکان پذیر می باشد.