اعطای نمایندگی مرکز خدماتی طوبی در تهران و شهرستان ها

 

اگر سرمایه و محل کسب و کار دارید ، مرکز خدماتی طوبی به عنوان یک کسب و کار موفق اجرایی می تواند به شما شعبه ای اعطاء کند ، بدینسان شما یکی از اعضای برند طوبی در خدمات خواهید بود.
مطالعات و تجاربی که از اجرای روش های عملیاتی در سطح کیفیت عالی در مرکز خدماتی طوبی صورت گرفته است به عنوان بزرگترین اندوخته ی این مرکز در اختیار شما قرار خواهد گرفت. در نظر داشته باشید :
هزینه ناچیزی که برای مشاوره پرداخت خواهید کرد، شما را از اشتباهات و پیمودن راههای بیهوده در کسب و کار بر حذر خواهد داشت.
فلسفه ی اعطای حق امتیاز شعبه مرکز خدماتی ما علاوه بر سودآور بودن طرح و تجربیات ما نسبت به شرکت های نوپا این است:
کسی که از تجارب دیگران استفاده نکند محکوم به تجربه مجدد آن ها با هزینه زیاد خواهد بود. لطفا برای استفاده از سرویس اعطای امتیاز شعبه، فرم ساده زیر را تکمیل کنید تا همکاران ما برای هماهنگی سریع، با شما تماس بگیرند.
 در صورت تمایل می توانید فرم زیر را دانلود کرده و  پس از تکمیل به info[at]toobaco.ir ایمیل فرمائید.

دانلود فرم اعطای نمایندگی